Dňa 04. 3. 2015 sa v Žiline uskutočnil 24. ročník seminára energetikov a revíznych pracovníkov tlakových a plynových zariadení, projektantov, podnikateľských subjektov a prevádzkovateľov v oblasti tepelnej energetiky, ktorý je najväčšou vzdelávacou akciou v oblasti VTZ na Slovensku. Podujatie už tradične organizovala vzdelávacia organizácia KOVOSP a profesné združenie SOTZ v spolupráci so Strojírenským skúšebním ústavem, s.p. V tomto ročníku bola zaznamenaná najvyššia účasť odbornej verejnosti (poslucháčov, hostí, prednášajúcich a vystavovateľov).

 

Hosťami a prednášajúcimi boli:

 • Vedenie a inšpektori IP Žilina,
 • Zamestnanci Strojírenského skúšebního ústavu, s.p. Brno a OZ Slovensko
 • Zástupcovia ATZ Česká republika
 • Odborníci z oblasti NDT kontrol zvarových spojov - Consulting & Control of Welding s.r.o.
  a Technická diagnostika s.r.o.

 

Hlavné témy seminára:

 • nová legislatíva - najnovšie zmeny zákona NR SR 124/2006 Z.z. a vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. a ich praktické napĺňanie
 •  prezentácia činnosti OPO – SZÚ OZ Slovensko a nového pracoviska v Žiline
 • platnosť a účinnosť vyhl. SUBP č. 25/84 Zb., na zaistenie bezpečnosti práce v nz. kotolniach, podmienky pre kontroly bezpečnosti v nz. kotolniach podľa novej legislatívy
 • novela STN 690012:2014, znenie a výklad normy, definovanie podmienok pre bezpečnú prevádzku TNS podľa ustanovení, ktoré nie sú uvedené v novele (obsluha, zodpovednosť za prevádzku)
 • určenie rizík v technickej dokumentácii (projektovej, konštrukčnej a prevádzkovej) tlakových a plynových zariadení podľa zákona NR SR 124/2006 Z.z. a vyhl. 508/2009 Z.z., navrhovanie, montáž a prevádzka domových plynovodov
 • problematika NDT skúšok a meraní TNS a protokol o kontrole tlakových nádob s membránou alebo vakom, ako náhrada tlakovej skúšky a vnútornej prehliadky podľa STN 690012:2014
 • nedostatky zisťované pri výrobe, uvádzaní do prevádzky a prevádzke tlakových zariadení
 • metódy zvárania použité pri výstavbe plynovodu Gazella
 • kvalifikácia personálu k montáži skrutkových spojov tlakových zariadení podľa EN 1591- 4 :2014

 

Zástupcovia SZÚ okrem prezentácie činnosti ústavu, ktorá bola uskutočnená samostatnou prednáškou odprednášali aj časť odborného programu z oblasti legislatívy, kvalifikácie personálu a zvárania tlakových a plynových zariadení. Účastníkom podujatia boli okrem odbornej literatúry poskytnuté aj materiály o činnosti SZÚ.

 

24. seminár energetikov a .....