ČSN EN ISO 9001:2016 - SYSTÉMY MANAGEMENTU KVALITY

PRINCIP NORMY

Norma stanovuje jednoduchá pravidla pro řízení firmy v oblasti kvality své produkce. Tato pravidla jsou aplikována na stanovené cíle, které jsou realizovány nastavenými procesy. Účinnost těchto procesů je monitorována a měřena, aby firma mohla přijmout účinná opatření ke zlepšování popř. ke změně. Norma se zabývá kontextem organizace. Cílem sestavení kontextu je vytvořit ucelený pohled na podmínky, ve kterých se organizace nachází a vytvořit předpoklady pro určení správného strategického zaměření. Dále se norma zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace, hodnocení dodavatelů, měření výkonnosti procesů, opatření pro řešení rizik a také interní audity za účelem získání zpětné vazby.

PŘÍNOS PRO ORGANIZACI

  • Udržení stálé vysoké úrovně výrobního procesu a tím i stabilní a vysoké kvality poskytovaných služeb a výrobků zákazníkům
  • Možnost optimalizovat náklady – snížení provozních nákladů, snížení nákladů na nekvalitní výrobky, úspora surovin, energie a dalších zdrojů
  • Pomocí efektivně nastavených procesů navyšovat tržby, zisk, tržní podíl a tím zvyšovat spokojenost vlastníků
  • Díky poskytování vysoce kvalitní produkce možnost získání nejnáročnějších zákazníků a možnost získání nových zákazníků s ohledem na zvyšování jejich spokojenosti
  • Možnost účastnit se výběrových řízení o velké zakázky především ve státní správě
  • Zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace
  • Zlepšení pořádku a zvýšení výkonnosti celé organizace
  • Zvýšení důvěry veřejnosti a státních orgánů
  • Vytvoření systému, pružně reagujícího na změny požadavků trhu, jednotlivých zákazníků, legislativních požadavků i změn uvnitř organizace (např. při zavádění nových technologií, organizačních změn apod.)

NAŠE HODNOCENÍ

Norma je natolik univerzální a vyvážená, že se dá úspěšně aplikovat do různých odvětví lidské činnosti zaměřené na produkci kvalitních výrobků nebo poskytování služeb.

Certifikační orgán pro systémy managementu č. 3007 Strojírenského zkušebního ústavu, s.p. je akreditován pro certifikaci podle této normy.