Jiří Malach
mezinárodní spolupráce

e-mail: tel.: mobil:

malach@szutest.cz
+420 483 348 121
+420 602 345 429

Michal Dvořáček
mezinárodní spolupráce

e-mail: tel.: mobil:

dvoracek@szutest.cz
+420 541 120 510
+420 606 682 833

obsah

1. o KCS

2. Předmět KCs

3. POSTUP PRO KCS

4. PODÁNÍ

o kcs

Ve spolupráci se svým jihokorejským obchodním zástupcem SZU Korea, zajišťujeme pro své zákazníky značku KC a značku S pro jejich výrobky. Aby mohly být určité výrobky uvedeny na korejský trh, musí tyto značky nést.

“KC” znamená “Korejská certifikace”

Příslušná ministerstva v minulosti používala různá značení. Nyní jsou všechna označení bezpečnosti produktu sloučena do jednoho označení certifikace: K a C.

Označení “KC” musí být umístěno na strojním zařízení nebo zařízení, které prošlo autonomní kontrolou bezpečnosti (Autonomous Safety Check) nebo získalo certifikát bezpečnosti (Safety Certificate).

Normy/Předpisy

 • Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci č. 35 - 35.4 (Occupational Safety and Health Act 35 through 35.4);
 • Prováděcí nařízení k zákonu 28.5 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (Enforcement Decree of the Occupational Safety and Health Act 28.5) a prováděcí nařízení k zákonu 60 – 63 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (Enforcement Regulation of the Occupational Safety and Health Act 60 through 63);
 • Vyhláška o postupu při autonomní kontrole bezpečnosti (Veřejná vyhláška 2012-33 ministerstva práce / Ministry of Employment and Labour Public Notice No. 2012-33);)
 • Vyhláška o autonomní kontrole bezpečnosti nebezpečného strojního zařízení nebo zařízení (Ministry of Employment and Labour Public Notice No. 2012-46);)
 • Vyhláška o certifikaci bezpečnosti týkající se nebezpečného zařízení nebo zařízení (Ministry of Employment and Labour Public Notice No. 2012-33)

Porušení zákona

 • Postup pro ověření bezpečnosti strojního zařízení provedením kontrol a zkoušek výrobků, aby bylo zajištěno, že splňují požadavky příslušných zákonů o bezpečnosti (bezpečnostních předpisů pro každé strojní zařízení)
 • Jestliže výrobce nebo dovozce neprovede autonomní kontrolu bezpečnosti, bude potrestán odnětím svobody na dobu nepřesahující jeden rok nebo uložením pokuty nepřesahující 10 milionů kRW nebo mu může být nařízeno, aby strojní zařízení změnil nebo zničil
 • Předložené dokumenty budou uchovány po dobu 2 let
 • Celní správa zakáže dovoz

Požadavky KC

 • Požadavky na návrh
  • Bezpečnost a hlavní funkce strojního zařízení
  • Elektrické požadavky
 • Požadavky na zkoušení
  • Electrická bezpečnost
  • Zouška EMC
  • Zkouška osvětlení
 • Požadavky na značení
  • Označení KC
  • Značení strojů: Max. rychlost vřetena, adresa atd.
  • Podle požadavků předpisů pro každé strojní zařízení
 • Požadavky na návod k obsluze
  • Bezpečnost
  • Úrdžba
  • Podle požadavků předpisů pro každé strojní zařízení

Důkazní dokumenty

 • Dokumenty o předložení
 • Dotazník nebo důkazní dokument o Self-safety Confirmation Report a Konstrukční a výrobní dokumentace (elektrotechnické výkresy a výkresy strojního zařízení atd.)
 • Štítek KC na strojním zařízení
 • Certifikát KCS

Značka KCS

 • Velikost značky lze upravit podle velikosti daného strojního zařízení
 • V případě potřeby lze nutné dodatečné údaje dopsat okolo značky v korejštině nebo v angličtině tak, aby zůstal tvar značky jasný.
 • Označení musí připevněno nebo vytištěno atd. na vhodném místě na daném strojním zařízení, zařízení nebo na kontejneru nebo obalu.
 • Barva okraje a písmen označení je zásadně modrá a zbytek je bílý.
 • Materiály, které mohou způsobit poranění osob nebo materiály s hrubým povrchem nesmí být při označování použity.

Výjimky týkající se značky KC

 • Zařízení určené pro studium, export, výstavu
 • Výrobek certifikovaný pro značku S
 • Zařízení schválené jiným ministerstvem

2. PŘEDMĚT KCs

Certifikace bezpečnosti

Systém, kterým ministr práce komplexně hodnotí a zkouší, zda bezpečnostní vlastnosti strojního zařízení nebo zařízení podléhajícího certifikaci bezpečnosti a technické schopnosti a výrobní systém výrobce splňují normy bezpečnostní certifikace.

 • Jeřáby
 • Výtahy
 • Tlaková zařízení
 • Lisy
 • Strojní nůžky a ohýbací stroje
 • Zdvihací pracovní plošiny
 • Vstřikovací lisy
 • Válecí stroje
 • Gondola
 • Motorové pily

Autonomní kontrola bezpečnosti
Systém, kdy osoba, která vyrábí nebo dováží strojní zařízení nebo zařízení podléhající vlastnímu potvrzení bezpečnosti (self-safety confirmation) potvrzuje, že daný výrobek splňuje interní (vlastní) bezpečnostní normy, a tuto skutečnost nahlásí ministerstvu zaměstnanosti a práce.

 • Mlecí nebo zrnící stroje (nepřenosné)
 • Průmyslové roboty
 • Mixéry
 • Drtiče
 • Potravinářské stroje (pouze drticí, mísicí stroje a stroje na výrobu nudlí)
 • Dopravníky
 • Zvedáky automobilů
 • Obráběcí stroje (pouze soustruhy, vrtačky, hoblovky a obrážečky, frézy)
 • Stacionární výrobní stroje na dřevo (kotoučová pila, hladicí nástroje, frézky na obrysové frézování, pásová pila a úkosovací stroje)
 • Tiskařské stroje
 • Chamber

Program autonomní kontroly bezpečnosti (Systém podávání zpráv o vlastním potvrzení bezpečnosti /Self-safety Confirmation Reporting System) je povinný certifikační program, který povoluje strojní zařízení certifikované schváleným KOSHA, aby se zabránilo nežádoucím událostem (úrazům) způsobených elektrickým šokem, mechanickým nebezpečím, požárem a dalšími nebezpečími vznikajícími v souvislosti se strojním zařízením.

Dle programu Autonomní kontrola bezpečnosti má výrobce (instalované nebo části hlavní konstrukce, včetně změn) nebo dovozce anebo instalátor strojního zařízení zajistit bezpečnostní vlastnosti výrobků tak, aby fungovaly v souladu s interně a dobrovolně přijatými bezpečnostními normami a aby byla podána hlášení do systému ministerstva zaměstnanosti a práce.

“KC” musí být uvedeno na strojním zařízení nebo na zařízení, které prošlo a bylo povoleno autonomní bezpečnostní kontrolou, nebo které získalo certifikát bezpečnosti.

3. postup pro KCS

Description & Documents

Responsible

Konzultace
předběžný dotazník

 • Potvrzení/ověření, že je dané strojní zařízení zahrnuto v předmětu autonomní bezpečnostní kontroly KC
 • Zaslání cenové nabídky výrobci (dovozci)

SZU KOREA

Přijetí cenové nabídky

 • Podepsaná cenová nabídka
 • Certifikát o registraci subjektu

Výrobce
(Dovozce)

Fakturace a úhrada zálohy

Příprava dokumentace

a

přezkoumání konstrukce

  • Kategorizace do skupin všech strojních zařízení, které jsou předmětem žádosti, podle jejich funkce, návrhu a technických vlastností.
  • Příprava dokumentů k předložení KOSHA.
   • Žádost o KC v korejštině

   • Certifikát o všech záležitostech týkajících se registrace v Obchodním rejstříku
   • Specefikace/popis výrobků
   • Výkresy (strojní, elektrotechnické, pneumatika, hydraulika atd.)
   • Výpočty
  • Analýza rizik a hodnotící zpráva
  • Návod v korejštině
  • Výkresy výrobního štítku

SZU KOREA
&
Výrobce
(Dovozce)

Zkoušky EMS
a elektrické bezpečnosti

 • Zkoušky bezpečnosti na každém představiteli strojního zařízení různých skupin.
 • Zkoušky bezpečnosti na každém představiteli strojního zařízení různých skupin

SZU KOREA
&
A laboratoř akreditovaná ILAC

Předložení dokumentů KOSHA

 • Předložení výše uvedených dokumentů KOSHA in person

SZU KOREA
nebo výrobce
(dovozce)

Fakturace a konečná platba

Posouzení dokumentace
A
certifikace

 • Vydání certifikátu po provedení posouzení dokumentace agenturou KOSHA

KOSHA

Technické konzultace

 • Náprava neshod v návrhu strojního zařízení a TCF spolu s vypracováním reakcí ohledně hodnotících zpráv o hodnocení rizika.

* Plány náprav definované v reakcích musí být aplikovány do návrhu strojního zařízení před odesláním

SZU KOREA

* Pozn.: Výrobce (dovozce) musí přiložit certifikát vydaný KOSHA do návodu nebo do dohody o záruce; také musí zařízení označit značkou KC tak, aby dokázal úspěšné provedení autonomní bezpečnostní kontroly.

4. Podání

Dokumenty, které mají být předloženy KOSHA*Korea Occupational Safety & Health Agency

 1. Žádost *refer to Annex 1 (vn korejštině)
  (Obecný název výrobku, čís. typu modelu, zdroj elektrické energie (kW), podpis zástupce výrobce a oficiální razítko firmy)
 2. 2. Certifikát o registraci subjektu, certifikát o všech záležitostech ohledně registrace v Obchodním rejstříku
 3. Zpráva o vyhodnocení rizik (v korejtině)
  (Konstrukce výrobku, bezpečnostní opatření přijatá proti všem možným rizikům/nebezpečným situacím)
 4. Návod pro uživatele (v korejštině)
 5. Zpráva o elektrické bezpečnosti, zpráva o zkoušce elektromagnetické kompatibility (v korejštině / angličtině)
 6. Výkres výrobního štítku (v korejštině)
  (Zařízení musí být označeno značkou KC a povinnými označeními, které jsou různé – podle kategorie výrobku)
 7. Specefikace výrobku
  (Fotografie, výkres sestavy, technické vlastnosti atd.)

Dokumenty, které má výrobce vést / uchovat

 1. Všechny dokumenty definované výše (podání na KOSHA)
 2. Podrobné odpovědi zprávy o vyhodnocení rizik a související protokoly o zkouškách a technické dokumenty (schéma el. zapojení, strojní výkresy, zprávy o bezpečnosti atd.)

Výrobce musí přiložit certifikát vydaný KOSHA do návodu nebo do dohody o záruce a musí strojní zařízení označit značkou KC tak, aby dokázal úspěšné provedení autonomní bezpečnostní kontroly.