Svářeč - operátor/seřizovač dle ČSN EN ISO 14732 (SOS)

Výstup:

Certifikát

Certifikát slouží jako doložení požadované odborné způsobilosti osob pro práci při tavném svařování kovů a lze jej využít ve všech případech, kdy je požadováno doložení odborné způsobilosti pro činnosti při tavném svařování oceli.

Požadované vzdělání:

Není požadováno odborné a speciální vzdělání.

Odborné a speciální vzdělání:

Pro získání certifikátu u této funkce není povinné školení ani účast na odborném kurzu požadováno, ale je doporučena účast na odborném kurzu v rámci školení pracovníků u zaměstnavatele nebo u prověřeného školícího pracoviště.

Požadovaná praxe:

Není předepsaná.

Obecná podmínka:

Podmínkou získání certifikátu svářeče tavného svařování je předložení:

  • platného lékařského potvrzení pro výkon činnosti svářeč          
  • platného proškolení z bezpečnostních ustanovení příslušejících metodě svařování dle ČSN 05 0601
  • předložení občanského průkazu sloužícího ke kontrole jím uvedených osobních údajů

 

Získání certifikátu:

Certifikační zkouška:

Průběh samotné zkoušky sestává ze dvou částí a to z teoretické a praktické. Teoretická část zkoušky bude ve formě písemného testu 20 otázek, u kterého musí být kladně odpovězeno více než 60% kladných odpovědí.

Při praktické zkoušce musí uchazeč svařit zkušební vzorek na daném svařovacím zařízení v souladu s požadavky kap. 4 normy a tento zkušební vzorek musí vyhovět při provedených nedestruktivních a destruktivních zkouškách normou předepsaných.

Oblasti prověřovaných znalostí:

  • ČSN EN ISO 14732:2014 – a normy citované
  • ČSN EN ISO 15609-1:2005; ČSN EN ISO 15609-2:2003; ČSN EN ISO 15609-3:2005; ČSN EN ISO 15609-4:2010;
  • ČSN EN ISO 15609-5:2012; ČSN EN ISO 15609-6:2013
  • ČSN EN ISO 15614-1:2005; ČSN EN ISO 15614-2:2006; ČSN EN ISO 15614-3:2008; ČSN EN ISO 15614-4:2006;
  • ČSN EN ISO 15614-5:2005; ČSN EN ISO 15614-6:2007; ČSN EN ISO 15614-7:2007; ČSN EN ISO 15614-8:2003;
  • ČSN EN ISO 15614-10:2005; ČSN EN ISO 15614-11:2003; ČSN EN ISO 15614-12:2015; ČSN EN ISO 15614-13:2013;
  • ČSN EN ISO 15614-14:2014; ČSN 05 0601

Doba platnosti:

Pokud žadatel uspěje ve zkoušce, je mu po přezkoumání výsledků zkoušky vydán požadovaný certifikát způsobilosti, jehož platnost je dána dle kap. 5 normy.

 

Udržování certifikátu

Pravidelný dohled:

Držitel certifikátu je podroben dohledu svářečským dozorem organizace, ve které pracuje a platnost certifikátu je podmíněna potvrzením svářečského dozoru, že příslušný svářeč svařuje s výsledky, které jsou v souladu s výsledky zkoušek jako při certifikační zkoušce.

Požadované průběžné vzdělávání:

Držitel certifikátu se v průběhu platnosti certifikátu vzdělává samostudiem v rámci svého profesního rozvoje.

Prodloužení platnosti certifikátu:

Recertifikace je prováděna formou zkoušky po uplynutí platnosti certifikátu. Způsob a podmínky ověření jsou shodné jako u nového žadatele.

Prodloužení platnosti musí být provedeno v souladu s požadavky kap. 5.3 normy.