Ing. Dominik Mašín
SZU Nitra

e-mail: tel:
mobil:

masin@szutest.cz
+421 376 588 181
+421 904 330 210


Inspekční a certifikační činnost na Slovensku


Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení zahŕňa:

Overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa na

 • odborné prehliadky
 • odborné skúšky
 • opravy vyhradeného technického zariadenia
 • plnenia tlakovej nádoby na dopravu plynov
 • vrátane plnenia nádrží motorového vozidla plynom
 • vydávanie oprávnení na tieto činnosti

Vykonávanie prehliadok, riadenie a vyhodnocovanie

 • alebo vykonávanie opakovaných úradných skúšok a iných skúšok na vyhradených technických zariadeniach (tlakových, zdvíhacích, elektrických, plynových)
 • označovanie vyhradeného technického zariadenia a vydávanie príslušných dokladov.

Overovanie odbornej spôsobilosti fyzických osôb na vykonávanie

 • skúšok
 • odborných prehliadok
 • odborných skúšok
 • opráv
 • na obsluhu vyhradených technických zariadení
 • vydávanie osvedčení alebo preukazov na túto činnosť

Posudzovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 • či technické zariadenia, materiál, projektová dokumentácia stavieb s technickým zariadením, dokumentácia technických zariadení a technológií spĺňajú požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vydávanie odborných stanovísk.