Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

První česká akreditovaná zkušebna souladu střídačů

V pátek 18. dubna se konalo slavnostní otevření prvního domácího akreditovaného zkušebního pracoviště pro ověření souladu střídačů. Tato unikátní novinka je výsledkem spolupráce Strojírenského zkušebního ústavu (SZÚ) a Ústavu elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně (FEKT VUT).

Akce byla zahájena za účasti představitelů SZÚ, VUT a energetických a distribučních společností. Toto nové akreditované zkušební pracoviště již v současnosti nabízí komerčně dostupné služby, které posílí spolehlivost české elektrizační soustavy. Hlavními uživateli této služby budou firmy specializující se na výrobu a distribuci fotovoltaických střídačů v České republice.

Akreditované zkušební pracoviště pro ověření souladu střídačů na FEKT VUT je prvním svého druhu v České republice a odpovídá legislativním opatřením v naší zemi. Jeho hlavním účelem je sloužit distributorům střídačů, kteří plánují uvádět své výrobky na trh a instalovat je v ČR, stejně jako instalačním firmám.

„Navázáním naší spolupráce s Ústavem elektroenergetiky na FEKT VUT se posouváme do dalšího segmentu služeb v oblasti zkoušení a certifikace energetických zařízení. Díky této vysoce specializované zkušebně rozšiřujeme naše služby pro zařízení z oblasti fotovoltaiky. V současnosti to jsou zkoušky a certifikace střídačů primárně určené pro fotovoltaické elektrárny, v budoucnosti to budou i další technická zařízení z této oblasti. Oblast fotovoltaiky se zařazuje k našim dalším segmentům jako je např. vodíková energetika, palivové články, biomasa a jaderná energetika. Dynamicky se přizpůsobujeme změnám v energetickém mixu, které současný svět přináší. Věřím, že budeme i nadále silným partnerem pro české a světové výrobce z oblasti energetických zařízení, tak jako jím jsme posledních více než 100 let,“ zmínil Tomáš Hruška, generální ředitel Strojírenského zkušebního ústavu, s.p.

Antonín Heitl, manažer sekce Elektrická zařízení ze SZÚ, uvádí: "Po úspěšném absolvování zkoušek zástupci společností obdrží osvědčení o souladu střídače z akreditované laboratoře, které bude uznáváno všemi českými provozovateli distribučních soustav."

Toto nové zkušební pracoviště bude testovat soulad střídačů s požadavky pravidel provozování distribučních soustav (PPDS) a připojovacích podmínek příslušných provozovatelů distribučních soustav (PDS) pouze pro provoz v ČR. Metodika, podle níž jsou zkoušky prováděny, je aktuálně akreditována pro střídače s výkonem do 100 kW (v ČR zahrnující výrobní moduly kategorie A1 a A2) a je relevantní pro následující komponenty: fotovoltaické síťové střídače, hybridní měniče výrobního režimu, měniče bateriových akumulačních systémů výrobního režimu, v jednofázovém, dvoufázovém nebo třífázovém provedení.

V minulosti v českém prostředí bylo pro ověření souladu střídačů často postačující čestné prohlášení, případně potvrzení dodavatele nebo výrobce střídače. Avšak praxe odhalila, že tyto dokumenty nemusí vždy zajistit dostatečnou míru spolehlivosti a bezpečnosti provozu elektrizační soustavy. Tato situace může ohrožovat stabilitu a bezpečnost celého systému.

„Aktuálně musí provozovatel jakékoliv elektrárny, tedy i fotovoltaické, kterou plánuje v českém prostředí připojit do distribuční soustavy, prokázat, že výrobní zařízení je v souladu s PPDS, kde jsou implementovány požadavky z evropské legislativy, potažmo českých technických norem. Platí to i pro klíčové součásti zařízení výroben, kterými jsou například i fotovoltaické střídače, sloužící primárně k přeměně stejnosměrného elektrického proudu z fotovoltaických panelů na střídavý použitelný v elektrizační soustavě," vysvětluje Petr Mastný z Ústavu elektroenergetiky

„Získat akreditaci pro nové zkušební pracoviště je náročný proces. Navíc střídače patří k velmi komplexním zařízením, které plní řadu funkcí a musí být na ně spolehnutí. To dokládá i skutečnost, že pro vystavení osvědčení je v závislosti na výkonu výrobny potřeba provést až 23 zkoušek. Proto jsme navázali spolupráci se SZÚ, který má dlouholeté zkušenosti s prováděním akreditovaných zkoušek v celé řadě oblastí. Jeho zástupci nabídli administrativní expertízu, kterou snadno aplikovali i pro oblast zkoušek souladu střídačů. FEKT VUT na druhé straně zodpovídá za samotný výkon zkoušek realizovaných kvalifikovaným personálem na unikátním vybavení zkušebny, které jsme dlouhodobě vyvíjeli na Ústavu elektroenergetiky," přibližuje detaily spolupráce vedoucí ústavu Petr Toman.

„Zahájení činnosti akreditované zkušebny je velikým přínosem, který povede ke zvýšení kvality instalovaných střídačů. Tím se do budoucna podpoří stabilita, bezpečnost a spolehlivost sítě, což je pro transformaci k moderní energetice klíčové. ERÚ tuto aktivu vítá a velmi oceňuje", zmiňuje Martina Krčová, členka rady Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

 

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace