Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


FAQ

 • Co je to posuzování shody?

  Posuzování shody je postup, který prokazuje, že byly splněny základní technické požadavky týkající se výrobku, postupu, služby, systému nebo osoby stanovené příslušným právním předpisem, který se na ně vztahuje. Takovým právním předpisem je například nařízení vlády nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU).

  Základními technickými požadavky v oblasti posuzování shody výrobků jsou například požadované charakteristiky výrobku, úroveň jakosti, ukazatele vlastností, bezpečnost nebo rozměry výrobku, ochrana zdraví a životního prostředí, ale také požadavky na výrobek, pokud jde o jeho obchodní název, používané názvosloví, symboly, zkoušení a zkušební metody, balení a označování výrobku a také například výrobní metody a procesy, které mají vliv na charakteristiky výrobku.


 • Co je označení CE?

  Jde o evropskou značku shody, která hraje důležitou roli v oblasti volného pohybu zboží.

  - Označení CE vyjadřuje shodu výrobku a je viditelným výsledkem celého postupu zahrnujícího posuzování shody v širším smyslu.

  - Označení CE smí umístit pouze výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce.

  - Označení CE se smí umístit pouze na výrobky, u kterých je toto umístění stanoveno zvláštními harmonizačními právními předpisy EU, a nesmí být umístěno na žádný jiný výrobek.

  Umístěním označení CE nebo tím, že označení CE nechá umístit, dává výrobce na srozuměnou, že nese odpovědnost za shodu výrobku se všemi příslušnými požadavky stanovenými v harmonizačních právních předpisech EU, které upravují jeho umisťování. Je důležité upozornit, že právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku proti zákonu tím, že označení CE zneužije. Takovým zneužitím může být i jen umístění označení CE na výrobek, pro který to žádný právní předpis nestanovuje.


 • Jaký je rozdíl mezi CE a jinými značkami?

  Označením CE výrobce udává, že výrobek je ve shodě se všemi podstatnými požadavky příslušné legislativy EU. Výrobky však mohou nést i jiné značky, které nejsou pokryty evropskou legislativou. Jejich cílem může být přispění ke zvýšení ochrany spotřebitele. Proto mají jiný význam a účel než označení CE.


 • Co je prohlášení o shodě ES?

  V obecné rovině vydáním písemného prohlášení o shodě pro stanovené výrobky uváděné na trh výrobce potvrzuje, že při posuzování shody bylo prokázáno splnění základních technických požadavků stanovených v příslušném právním předpisu.

  Právní předpisy pro jednotlivé oblasti výrobků stanovují, zda má být vydáno prohlášení o shodě, ES prohlášení o shodě nebo EU prohlášení o shodě.

  Prohlášení o shodě vydává výrobce pro výrobky uváděné na trh v souladu s právními předpisy, které upravují jejich uvádění na trh v České republice. Příkladem jsou tzv. vybrané stavební výrobky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo tzv. vybrané výrobky (podle nařízení vlády č. 173/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  ES prohlášení o shodě vydává výrobce pro výrobky, pokud je tak stanoveno příslušným nařízením vlády, které přejalo do právního systému ČR směrnici Evropského parlamentu a Rady (případně také ještě starší předpis – směrnici Rady).

  Podmínky vydávání EU prohlášení o shodě stanovují a upravují nová nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), jako přímo aplikovatelné předpisy v každém členském státě, a dále také směrnice Evropského parlamentu a Rady, které již respektují principy tzv. nového legislativního rámce – NLF (který vstoupil v platnost 1. ledna 2010).

  Specifickým dokumentem v procesu posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků je pak tzv. prohlášení o vlastnostech. Požadavky na jeho formu a obsah, podmínky jeho vydávání, zpřístupňování a uchovávání upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (nařízení o stavebních výrobcích neboli CPR).

  Každý z výše uvedených předpisů tedy stanovuje způsob vydávání prohlášení, jeho náležitosti, způsob jeho připojování k výrobku a také dobu jeho uchovávání a zpřístupňování.

  Pro orientaci v předpisech upravujících výše uvedené požadavky lze také využít tento odkaz: http://www.sgpstandard.cz/editor/unmz/?u=tech_poz/aktual/10_2019.htm


 • Kdo je to notifikovaná osoba a oznámený subjekt?

  Notifikovanou osobou resp. oznámeným subjektem je právnická osoba, která byla členským státem Evropské unie oznámena orgánům Evropského unie a všem členským státům Evropské unie jako osoba pověřená k činnostem při posuzování shody výrobků s technickými požadavky a lze o ní předpokládat, že bude tyto požadavky splňovat trvale, a která skýtá záruky dodržování povinností týkajících se činnosti oznámených subjektů a řádného výkonu této činnosti.

  Má roli nezávislé třetí strany v případech, kdy je tak stanoveno v procesu posuzování shody výrobků nebo v procesu posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků.