Stali jsme se členy projektu iNETME (International NET for Mechanical Engineering), jehož cílem je podpora většího zapojení vědeckovýzkumných týmů do mezinárodních projektů v oblasti strojního inženýrství

Projekt podporuje následující oblasti:

  • projektové poradenství
  • výjezdy do TOP mezinárodních vědeckých institucí
  • semináře a workshopy se zaměřením na mezinárodní projekty
  • pořádání kulatých stolů
  • vědecké sympozium
  • video a tiskové a materiály představující strojní obory

Zapojené organizace do projektu:

Vysoké učení technické v Brně – FSI – NETME Centre, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Západočeská univerzita v Plzni, Technická Univerzita v Liberci, Centrum dopravního výzkumu, Strojírenský zkušební ústav, Český metrologický institut, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vojenský výzkumný ústav