Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Označení CE - základní pojmy a důležité informace

Všechny výrobky, které jsou vyrobené v zemích EU a jsou vyváženy mimo země Evropské unie, musí mít tzv. CE označení. ✅ V dnešním článku si probereme základní pojmy, které se s CE označením pojí.

Co je označení CE?

Jde o evropskou značku shody, která hraje důležitou roli v oblasti volného pohybu zboží.

Výrobce dává umístěním označení CE nebo tím, že označení CE nechá umístit, na srozuměnou, že nese odpovědnost za shodu výrobku se všemi příslušnými požadavky stanovenými v harmonizačních právních předpisech EU, které upravují jeho umisťování.

Je důležité upozornit, že pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba zneužije označení CE, dopouští se přestupku proti zákonu. Takovým zneužitím může být i jen umístění označení CE na výrobek, pro který to žádný právní předpis nestanovuje.

Jaký je rozdíl mezi CE a jinými značkami?

Označením CE výrobce udává, že výrobek je ve shodě se všemi podstatnými požadavky příslušné legislativy EU. Výrobky však mohou nést i jiné značky, které nejsou pokryty evropskou legislativou. Jejich cílem může být přispění ke zvýšení ochrany spotřebitele. Proto mají jiný význam a účel než označení CE.

Posuzování shody

Posuzování shody je postup, který prokazuje, že byly splněny základní technické požadavky týkající se výrobku, postupu, služby, systému nebo osoby stanovené příslušným právním předpisem, který se na ně vztahuje. Takovým právním předpisem je například nařízení vlády nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU).

Základními technickými požadavky v oblasti posuzování shody výrobků jsou například:

Dále sem patří též požadavky na výrobek – obchodní název, používané názvosloví, symboly, zkoušení a zkušební metody, balení a označování výrobku a také například výrobní metody a procesy, které mají vliv na charakteristiky výrobku.

Co je prohlášení o shodě ES?

V obecné rovině vydáním písemného prohlášení o shodě pro stanovené výrobky uváděné na trh výrobce potvrzuje, že při posuzování shody bylo prokázáno splnění základních technických požadavků stanovených v příslušném právním předpisu.

Právní předpisy pro jednotlivé oblasti výrobků stanovují, zda má být vydáno prohlášení o shodě, ES prohlášení o shodě nebo EU prohlášení o shodě.

Prohlášení o shodě vydává výrobce pro výrobky uváděné na trh v souladu s právními předpisy, které upravují jejich uvádění na trh v České republice. Příkladem jsou tzv. vybrané stavební výrobky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo tzv. vybrané výrobky (podle nařízení vlády č. 173/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

ES prohlášení o shodě vydává výrobce pro výrobky, pokud je tak stanoveno příslušným nařízením vlády, které přejalo do právního systému ČR směrnici Evropského parlamentu a Rady (případně také ještě starší předpis – směrnici Rady).

Podmínky vydávání EU prohlášení o shodě stanovují a upravují nová nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), jako přímo aplikovatelné předpisy v každém členském státě, a dále také směrnice Evropského parlamentu a Rady, které již respektují principy tzv. nového legislativního rámce – NLF (který vstoupil v platnost 1. ledna 2010).

Specifickým dokumentem v procesu posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků je pak tzv. prohlášení o vlastnostech. Požadavky na jeho formu a obsah, podmínky jeho vydávání, zpřístupňování a uchovávání upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (nařízení o stavebních výrobcích neboli CPR).

Každý z výše uvedených předpisů tedy stanovuje způsob vydávání prohlášení, jeho náležitosti, způsob jeho připojování k výrobku a také dobu jeho uchovávání a zpřístupňování.

Pro orientaci v předpisech upravujících výše uvedené požadavky lze také využít tento odkaz: http://www.sgpstandard.cz/editor/unmz/?u=tech_poz/aktual/10_2019.htm

Kdo je to notifikovaná osoba a oznámený subjekt?

Notifikovanou osobou, resp. oznámeným subjektem je právnická osoba, která byla členským státem Evropské unie oznámena orgánům Evropského unie a všem členským státům Evropské unie jako osoba pověřená k činnostem při posuzování shody výrobků s technickými požadavky a lze u ní předpokládat, že bude tyto požadavky splňovat trvale a skýtat záruky dodržování povinností týkajících se činnosti oznámených subjektů a řádného výkonu této činnosti.

Notifikovaná osoba má roli nezávislé třetí strany v případech, kdy je tak stanoveno v procesu posuzování shody výrobků nebo v procesu posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků.

Přidejte Váš názor

}
newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace