Ing. Josef Bartl
vedoucí odboru jaderných zařízení

 

e-mail: tel: mobil:

josef.bartl@szutest.cz
+420 541 120 360 
+420 724 057 861

jaderná zařízení

SZÚ, s.p. prostřednictvím technické inspekce nabízí tyto služby pro oblast jaderné energetiky:

  • Činnost akreditovaného inspekčního orgánu typu „A“ u nových a provozovaných  jaderně energetických zařízení, technologických celků, výrobků a procesů v rozsahu uvedeném v příloze akreditačního osvědčení vydaného ČIA
  • Činnost autorizované osoby č. 202  při posuzování shody vybraných zařízení pro jadernou energetiku dle vyhl. SÚJB č. 358/2016 Sb.   na základě „Rozhodnutí o autorizaci č. 2/2017“ vydaného  ÚNMZ dne 12. 5. 2017.
  • Ve Slovenské republice činnost oprávněné organizace (OPO) na ověřování plnění požadavků  bezpečnosti technických zařízení vydané ve smyslu § 6 odst. 1 písm. d bod 3 zákona č. 125/2006 Z. z. o inspekci práce a o změně a doplnění zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegální práci a nelegálním zaměstnávání a o změně a doplnění některých zákonů v návaznosti na § 14 odst. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o změně a doplnění některých zákonů
  • Pořádání školení  a osvětové činnosti zejména v oblasti  výroby jaderných zařízení pro ČR, SR a pro vývoz do zahraničí.
  • Činnost technických poradců v oblasti technických zařízení.
  • Konzultace v oblasti technického charakteru  ve specifikované oblasti činnosti, odborné posudky pro zjištění příčin poruch a havárií  technických zařízení.

Činnosti SZÚ, s.p. v oblasti JE jsou zajišťovány  zkušenými pracovníky,  bývalými pracovníky ITI Praha,  kteří se dlouhodobě podíleli na zajišťování technické bezpečnosti při výstavbě JE Temelín a dále při provozu obou jaderných elektráren v ČR. SZÚ, s.p. otevřel  novou kapitolu rozvoje svých činností s cílem vystupování jako moderní, vysoce odborně erudovaný a mezinárodně uznávaný  inspekční orgán. Pokud se rozhodnete pro spolupráci se SZÚ, s.p., můžete se spolehnout na vzájemnou spolupráci na úrovni příjemných a korektních vztahů za vysoce příznivé ceny.