a

Milan Holomek
vedoucí zkušebny tepelných
a ekologických zařízení

e-mail: tel.: mobil:

holomek@szutest.cz
+420 541 120 330
+420 724 532 132

OHŘÍVAČE VODY

 • zásobníkové ohřívače vody („bojlery“) elektrické, na plynná paliva
 • nepřímo ohřívané zásobníky (ohřev realizován přes výměník z kotle, tep. čerpadla, solárního kolektoru, atd.)
 • akumulační nádrže
 • průtokové ohřívače vody
 • atd.

 

Nabízíme komplexní služby, které výrobce potřebuje pro opatření výrobku označením CE a také pro opatření výrobku energetickým štítkem.

Provádíme informativní přezkoušení parametrů výrobku, zkoušky a posouzení shody s technickými normami a legislativními předpisy, certifikaci výrobku.

 

Rozsah zkoušek a posouzení (vybrané vlastnosti):

 

EKODESIGN / ENERGETICKÉ ŠTÍTKOVÁNÍ

 • akreditované měření parametrů jako podklad pro energetické štítkování
  • statická tepelná ztráta
  • vypouštěcí cykly
  • stanovení faktoru inteligentního ovládání SCF (Smart Control Factor)
  • akustický výkon
  • měření NOx (pro plynové ohřívače)

 

OSTATNÍ

 • akreditované měření dalších parametrů výrobků
  • tepelný výkon a tlaková ztráta výměníků tepla
  • cyklické tlakování nádrže (životnost)
 •  elektrická bezpečnost
 • EMC
 • certifikace dle evropské směrnice pro spotřebiče plynných paliv (link na ostatní spotřebiče)
 • certifikace dle NV 163/2002 Sb. na vybrané stavební výrobky
 • a další

 

Odborné kompetence SZÚ:

 

Legislativa (předpisy):

 • Nařízení vlády 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv
 • Směrnice 2009/142/ES o spotřebičích plynných paliv (platí do 2018)
 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (nahrazuje směrnici 2009/142/ES)
 • Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. na el. bezpečnost
 • (LVD 2014/35/EU)
 • Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. na elektromagnetickou kompatibilitu
 • (EMC 2014/30/EU)
 • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/125/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie
 • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2017/1369/EU o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku
 • NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 814/2013 kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů vody a zásobníků teplé vody
 • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 812/2013 kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2017/1369/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů vody, zásobníků teplé vody a souprav sestávajících z ohřívače vody a solárního zařízení

 

 

Normy/metodiky:

ČSN EN 12897

Zásobování vodou - Nepřímo ohřívané uzavřené zásobníkové ohřívače vody

ČSN EN 60379      

Metody měření funkce elektrických akumulačních ohřívačů vody pro domácnost a podobné účely

ČSN EN 89

Zásobníkové ohřívače vody na plynná paliva k přípravě teplé pitné (užitkové) vody

ČSN EN 26

Průtokové ohřívače vody na plynná paliva k přípravě teplé pitné (užitkové) vody

ČSN EN 50193-1

Elektrické průtokové ohřívače vody - Část 1: Obecné požadavky

prEN 50440

Účinnost elektrických akumulačních ohřívačů vody pro domácnost

2014/C 207/03

Sdělení Komise v rámci provádění nařízení Komise (EU) č. 814/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů vody a zásobníků teplé vody, a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 812/2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2017/1369/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů vody, zásobníků teplé vody a souprav sestávajících z ohřívače vody a solárního zařízení

Výkladový dokument

Guidelines accompanying Regulations (EU) No 811 & 812/2013 with regard to energy labelling of space heaters, combination heaters, packages of space heater, temperature control and solar device and packages of combination heater, temperature control and solar device, and of water heaters, hot water storage tanks and packages of water heater and solar device Regulations (EU) No 813 & 814/2013 with regard to ecodesign requirements for space heaters and combination heaters, and for water heaters and hot water storage tanks

 

Užitečné odkazy:

Generátor energetických štítků - http://eepf-energylabelgenerator.eu/

Stránka EU věnující se ekodesignu ohřívačů - https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products/heaters