a

Milan Holomek
vedoucí zkušebny tepelných
a ekologických zařízení

e-mail: tel.: mobil:

holomek@szutest.cz
+420 541 120 330
+420 724 532 132

STAVEBNÍ VÝROBKY – ODPADNÍ VODA

 • nádrže, žumpy, septiky, filtry, jímky, šachty
 • čistírny odpadních vod včetně jejich vybavení
 • čerpací stanice odpadních vod
 • zpětné armatury odpadních vod
 • domovní čistírny odpadních vod
 • čerpací stanice odpadních vod
 • zařízení na úpravu vody
 • odlučovače
 • atd.

 

Nabízíme komplexní služby, které výrobce potřebuje pro opatření výrobku označením CE a také pro vystavení ES prohlášení o vlastnostech nebo prohlášení o shodě.

Provádíme informativní přezkoušení parametrů výrobku, zkoušky a posouzení shody s technickými normami a legislativními předpisy, certifikaci výrobku.

 

Rozsah zkoušek a posouzení (vybrané vlastnosti):

 •  akreditované měření parametrů
 • posouzení technické dokumentace výrobku
 • elektrická bezpečnost
 • EMC
 • certifikace dle evropského nařízení na stavební výrobky (CPR) – 305/2011/EU
 • certifikace dle NV 163/2002 Sb. na vybrané stavební výrobky
 • a další

 

Odborné kompetence SZÚ:

 

Legislativa (předpisy):

 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (Construction Products Regulation - CPR)
 • NAŘÍZENÍ VLÁDY 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
 • Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. na el. bezpečnost
 • (LVD 2014/35/EU)
 • Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. na elektromagnetickou kompatibilitu
 • (EMC 2014/30/EU)

 

Normy/metodiky:

ČSN EN 12566-1

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky

ČSN EN 12566-3

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod

ČSN EN 12050-x

Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Konstrukční zásady a zkoušení

ČSN EN 858-x

Odlučovače lehkých kapalin

ČSN EN 1825-x

Lapáky tuku