Od 15. února 2013 platí v Celní unii, kterou tvoří Rusko, Bělorusko a Kazachstán, nový systém posuzování shody výrobků. V platnost vešla řada technických předpisů (reglementů) Celní unie, což znamená, že od této doby se postupuje ve všech uvedených zemích při certifikaci výrobků v souladu s předpisy Celní unie.

Přechodné období pro platnost původních certifikátů končí k 15. 3. 2015.

Firmy vyvážející své výrobky do tohoto prostoru budou využívat jeden společný dokument sjednoceného systému posuzování shody pod zkratkou EAC, který je platný v celé Celní unii, bez ohledu na zemi vydání certifikátu.

Výrobky, které byly deklarovány nebo certifikovány podle technických předpisů Celní unie (TP CU) / reglementů Tamožennovo sojuza (zkráceně TR TS), může výrobce označit logem shody EAC buď na obalu nebo v průvodní dokumentaci (http://www.eurasiancommission.org/en/Pages/default.aspx). Označení EAC je ekvivalentem evropské značky CE.

Dokumenty, které je nutné předložit při vývozu Vašich výrobků, se dělí do dvou skupin:

  • certifikát Celní unie
  • registrované prohlášení / deklarace Celní unie 

Povinnost certifikace nebo registrovaného prohlášení závisí na typu výrobku a zamýšleném určení. Zda výrobky podléhají povinné nebo nepovinné certifikaci nebo povinné deklaraci lze identifikovat podle čísla celního sazebníku (HS kódu), jakož i klasifikačního číselníku (OKP) platného pro Celní unii.

Pro možnost vyřízení potřebných dokumentů je nutné certifikačnímu orgánu předat následující informace: 

  • celní kód výrobku
  • úplný název výrobku
  • návod
  • technický popis výrobku, jeho účel a způsob použití
  • popis jednotlivých typů a jejich technickou specifikaci
  • certifikát ISO 9001 (pokud je k dispozici)
  • četnost dodávek

Informace je nutné předložit v ruském (v některých případech ev. v anglickém) jazyce.

Posuzování je prováděno podle jednotlivých postupů shody (modulů) od typové zkoušky až po posouzení systému managementu kvality. V případě sériové výroby jsou certifikáty nebo prohlášení vydávány s platností až na 5 let. Rovněž však lze provádět certifikaci výrobku dodávaného na základě jedné smlouvy nebo projektu. Některé moduly stanovují pravidelné roční audity u výrobce.

Registrované prohlášení o shodě se vystavuje na jednotném formuláři a musí být po přiřazení sériového čísla zapsáno do jednotného rejstříku osvědčení o shodě a registrovaných prohlášení o shodě.

Registrace prohlášení o shodě provádí certifikační orgány zahrnuté do jednotné evidence certifikačních orgánů a zkušebních laboratoří (center) Celní unie, nebo příslušné orgány členských států Celní unie.

Certifikát i prohlášení jsou vystavovány na subjekt Celní unie. K vystavení prohlášení je nutno předložit údaje o smlouvě o zastoupení nebo o kupní smlouvě.

SZÚ, s.p., jako zkušený a spolehlivý partner v oblasti certifikace nabízí ve spolupráci se svými partnery z Celní unie a Ukrajiny zajištění uvedených dokumentů v krátkých termínech a za příznivé ceny, které jsou upřesněny po stanovení požadovaného typu dokumentu (//www.szutest.cz/certifikace-a-exportni-podpora-celni-unie-rusko-kazachstan-belorusko-ukrajina/).

Celý proces je vyřizován z České republiky. Předpokladem pro zahájení certifikace je zaslání objednávky, přičemž je možné použít Vašeho formuláře nebo přiložené objednávky.