Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

FAQ

 • Co je to posuzování shody?

  Posuzování shody je postup, který prokazuje, že byly splněny základní technické požadavky týkající se výrobku, postupu, služby, systému nebo osoby stanovené příslušným právním předpisem, který se na ně vztahuje. Takovým právním předpisem je například nařízení vlády nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU).

  Základními technickými požadavky v oblasti posuzování shody výrobků jsou například požadované charakteristiky výrobku, úroveň kvality, ukazatele vlastností, bezpečnost nebo rozměry výrobku, ochrana zdraví a životního prostředí, ale také požadavky na výrobek, pokud jde o jeho obchodní název, používané názvosloví, symboly, zkoušení a zkušební metody, balení a označování výrobku a také například výrobní metody a procesy, které mají vliv na charakteristiky výrobku.


 • Co je označení CE?

  Jde o evropskou značku shody, která hraje důležitou roli v oblasti volného pohybu zboží.

  - Označení CE vyjadřuje shodu výrobku a je viditelným výsledkem celého postupu zahrnujícího posuzování shody v širším smyslu.

  - Označení CE smí umístit pouze výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce.

  - Označení CE se smí umístit pouze na výrobky, u kterých je toto umístění stanoveno zvláštními harmonizačními právními předpisy EU, a nesmí být umístěno na žádný jiný výrobek.

  Umístěním označení CE nebo tím, že označení CE nechá umístit, dává výrobce na srozuměnou, že nese odpovědnost za shodu výrobku se všemi příslušnými požadavky stanovenými v harmonizačních právních předpisech EU, které upravují jeho umisťování. Je důležité upozornit, že právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku proti zákonu tím, že označení CE zneužije. Takovým zneužitím může být i jen umístění označení CE na výrobek, pro který to žádný právní předpis nestanovuje.


 • Jaký je rozdíl mezi CE a jinými značkami?

  Označením CE výrobce udává, že výrobek je ve shodě se všemi podstatnými požadavky příslušné legislativy EU. Výrobky však mohou nést i jiné značky, které nejsou pokryty evropskou legislativou. Jejich cílem může být přispění ke zvýšení ochrany spotřebitele. Proto mají jiný význam a účel než označení CE.


 • Co je prohlášení o shodě ES, EU, Prohlášení o vlastnostech?

  V obecné rovině vydáním písemného prohlášení o shodě pro stanovené výrobky uváděné na trh výrobce potvrzuje, že při posuzování shody bylo prokázáno splnění základních technických požadavků stanovených v příslušném právním předpisu.

  Právní předpisy pro jednotlivé oblasti výrobků stanovují, zda má být vydáno prohlášení o shodě, ES prohlášení o shodě nebo EU prohlášení o shodě.

  Prohlášení o shodě vydává výrobce pro výrobky uváděné na trh v souladu s právními předpisy, které upravují jejich uvádění na trh v České republice. Příkladem jsou tzv. vybrané stavební výrobky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo tzv. vybrané výrobky (podle nařízení vlády č. 173/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  ES prohlášení o shodě vydává výrobce pro výrobky, pokud je tak stanoveno příslušným nařízením vlády, které přejalo do právního systému ČR směrnici Evropského parlamentu a Rady (případně také ještě starší předpis – směrnici Rady).

  Podmínky vydávání EU prohlášení o shodě stanovují a upravují nová nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), jako přímo aplikovatelné předpisy v každém členském státě, a dále také směrnice Evropského parlamentu a Rady, které již respektují principy tzv. nového legislativního rámce – NLF (který vstoupil v platnost 1. ledna 2010).

  Specifickým dokumentem v procesu posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků je pak tzv. prohlášení o vlastnostech. Požadavky na jeho formu a obsah, podmínky jeho vydávání, zpřístupňování a uchovávání upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (nařízení o stavebních výrobcích neboli CPR).

  Každý z výše uvedených předpisů tedy stanovuje způsob vydávání prohlášení, jeho náležitosti, způsob jeho připojování k výrobku a také dobu jeho uchovávání a zpřístupňování.

  Pro orientaci v předpisech upravujících výše uvedené požadavky lze také využít tento odkaz: http://www.sgpstandard.cz/editor/unmz/?u=tech_poz/aktual/10_2019.htm


 • Kdo je to notifikovaná osoba a oznámený subjekt?

  Notifikovanou osobou resp. oznámeným subjektem je právnická osoba, která byla členským státem Evropské unie oznámena orgánům Evropského unie a všem členským státům Evropské unie jako osoba pověřená k činnostem při posuzování shody výrobků s technickými požadavky a lze o ní předpokládat, že bude tyto požadavky splňovat trvale, a která skýtá záruky dodržování povinností týkajících se činnosti oznámených subjektů a řádného výkonu této činnosti.

  Má roli nezávislé třetí strany v případech, kdy je tak stanoveno v procesu posuzování shody výrobků nebo v procesu posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků.

   

   


 • Jak postupovat při uvádění jízdních kol na trh?

  Jízdní kola jsou tzv. nestanoveným výrobkem, tj. takovým výrobkem, který není „stanoven“ žádným z nařízení vlády, která byla vydána k provedení zákona, a která pro něj stanoví technické požadavky.

  Existují však konkrétní případy, kdy lze v případě jízdních kol hovořit o stanoveném výrobku, a to:

  - dětská jízdní kola – jízdní kola s maximální výškou sedla do 435 mm, měřeno jako svislá vzdálenost vrchní části sedla od země, přičemž sedlo je ve vodorovné poloze a sedlovka je nastavena na nejnižší úroveň – se považují za hračku určenou ke hře. V tomto případě se na takové kolo vztahuje nařízení vlády č. 86/2011 Sb. o technických požadavcích na hračky, kterým je v ČR implementována evropská směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček,

  - jízdní kola s pedály, která jsou vybavena elektrickým motorem a která nespadají do oblasti působnosti evropské směrnice 2002/24/ES o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (v ČR implementována do zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích) se vztahuje směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES (v ČR implementována do nařízení vlády č. 176/2008 Sb.). Dále v závislosti na vybavení elektrickými prvky je třeba uvažovat i směrnici 2014/30/EU, týkající se elektromagnetické kompatibility (v ČR implementována do nařízení vlády č. 117/2016 Sb. o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh).

  V případě dětských jízdních kol a jízdních kol s pedály, která jsou vybavena elektrickým motorem, musí být výrobky povinně podrobeny zkušebním postupům popsaným ve zmíněných předpisech a označeny označením CE.

  Doporučujeme proto a zároveň nabízíme službu certifikace, kdy na žádost výrobce, dovozce nebo jiné osoby můžeme jako akreditovaný certifikační orgán vydáním certifikátu osvědčit, že výrobek je v souladu s technickými požadavky v certifikátu uvedenými.

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace