Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Strojírenský zkušební ústav, s. p.
TI - technická inspekce
certifikační orgán pro certifikaci pracovníků č. 3088
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno
tel.: 541 120 359
ŽÁDOST O ZKOUŠKU PRO PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍHO CERTIFIKÁTU
Datum zkoušky: Datum přijetí:
Pro funkci: Odborný znalec bezpečnosti práce a prevence rizik v oblasti provozu MV – instruktor obsluhy manipulačních vozíků (IOMV)
Žadatel (titul, jméno a příjmení):
Datum narození:
Adresa bydliště:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
Osobní číslo IOMV:
Přiložte kopie následujících dokladů pro prodloužení stávajícího certifikátu:
a) kopii osobního certifikátu vztahujícího se k požadované funkci, pokud nejste certifikován/a u nás
Částka stanovená za recertifikační zkoušku činí:…..............5 000,- Kč + 21% DPH.
Údaje pro fakturaci:
Obchodní firma (jméno)
se sídlem:
DIČ
PROHLÁŠENÍ ŽADATELE
a) Žádám o akreditovaný certifikát odborné způsobilosti pro činnost uvedenou v této závazné žádosti,
b) jsem seznámen(a) s postupy certifikačního procesu Certifikační orgán pro certifikaci osob č 3088,
c) jsem si vědom(a) nevratnosti evidenčního poplatku za vzdělávací certifikační proces stanoveného podmínkami o úhradě,
d) bez ohledu na výsledek certifikační zkoušky souhlasím s úhradou za certifikační proces,
e) prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s postupy a smluvními podmínkami certifikačního procesu uvedenými v informační příručce,
f) po dobu platnosti akreditovaného certifikátu odborné způsobilosti pro danou činnost se zavazuji dodržovat příslušné závazky vyplývající ze Zápisu o převzetí certifikátu odborné způsobilosti a současně se zavazuji neprodleně hlásit případné změny, které u mé osoby nastaly, akreditovanému certifikačnímu orgánu,
g) jsem seznámen(a) a souhlasím s důsledky při neplnění podmínek, kritérií a závazků podmiňujících držení akreditovaného certifikátu odborné způsobilosti.
Žadatel(ka) prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v závazné žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé a odpovídají současnému stavu.
Svým podpisem souhlasím s plněním požadavků certifikace a poskytnutím nezbytných informací.
V 
dne: 


newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace