Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Ing. Milan Bašta o stavbě nové zkušebny pro tepelná čerpadla a další chladicí zařízení

Rozhovor o projektu výstavby nové zkušebny s projektovým manažerem Ing. Milanem Baštou.


Kdy přišla na svět myšlenka postavit takovouto zkušebnu?

Touto myšlenkou jsme se zabývali poměrně dlouho, přibližně 6 roků. Ze začátku jsme delší dobu hledali možný maximální rozsah projektu jednak vzhledem k zázemí, kam vůbec zamýšlené pracoviště včlenit, a také jak velký investiční závazek si můžeme dovolit. Významným rozhodovacím faktorem pak byla možnost využít pro tento účel dotace z programu OPPIK.

O jak velký projekt se jedná?

Vzhledem k tomu, že všechny prostory SZÚ byly projektovány na 90. léta jako ucelený koncept, tak se jedná o dosud největší projekt v celé historii SZÚ.

Proč jste se rozhodli právě pro tento projekt?

To je dáno souběhem více faktorů. Jednak tento obor považujeme za velmi perspektivní a SZÚ se v něm již pevně etabloval. V ČR i zahraničí jsme získali zákazníky, kteří se pravidelně vracejí, a jejich skupina se neustále rozrůstá. Opakovaně jsme také naráželi na kapacitní limity, jak z pohledu počtu výrobků, které otestujeme za daný časový úsek, tak i z pohledu jak výkonné a jak rozměrově velké výrobky můžeme testovat. V neposlední řadě tomu nahrává skutečnost dynamického inovativního vývoje tohoto oboru hlavně z pohledu záměny chladiv za chladiva s výrazně nižší zátěží na životní prostředí.

Realizace probíhá tzv. na zelené louce nebo je nová zkušebna součástí stávajících prostorů a budov?

Jelikož stávající areál SZÚ nám neumožnil stavbu na zelené louce, bylo nutné jít cestou určitého kompromisu a zkušebnu začlenit do stávajících prostor s dílčími úpravami. Na druhou stranu nám toto kompromisní řešení přineslo unikátní využití rozsáhlejších prostor doposud málo využívané zkušebny plynových hořáků.

Celý projekt stavby nové zkušebny zajišťuje externí společnost na klíč nebo jste jej připravili interně svépomocí?

Samotné projekční řešení technologické části včetně technického zadání pro jednotlivé dodavatele se opírá o vlastní know-how. SZÚ také interně zajišťuje celkem rozsáhlou část montáže potrubních rozvodů a tvorbu nadstavbového řídicího a měřicího softwaru. Externí firmy využíváme na dílčí části projektu, jako jsou například stavební úpravy.

Kdy si myslíte, že zahájíte reálný provoz?

Zkušebna bude kompletně dokončena k 31. 12. 2020. Pokud si však pod reálným provozem představujeme oficiální testování produktů například tepelných čerpadel, tak nejpozději od poloviny roku 2021.

Je jisté, že tak velký projekt, jakým toto nové pracoviště bezesporu je, si vyžádá spoustu času pro interní zkušební provoz, tedy ladění regulačních režimů, optimalizaci softwaru, provádění kalibrací, navazujících verifikací atd. Musíme si být jisti, že našim zákazníkům poskytneme špičkové a bezchybné služby již od prvních měření.

Jaké hlavní přínosy nové zkušebny mohou očekávat Vaši zákazníci?

Dojde k výraznému navýšení naší zkušební kapacity a termínové flexibility. Věříme, že díky novým zkušebnám budeme v oblasti tepelných čerpadel schopni zákazníkům garantovat termín testování do 2 měsíců od přijetí objednávky. Zkrátíme také čas zkoušek díky možnosti testovat až ve 4 klimatických komorách v jeden čas.

Konstrukce vlastních kabin je provedená tak, aby umožňovala jak měření výkonových parametrů, tak i měření akustických parametrů bez nutnosti další instalace, tedy v tom samém prostoru. To pro zákazníka bude zase znamenat úsporu času. Samozřejmostí je možnost kondiciování prostoru právě pro specifické provozní režimy chladicích zařízení opět z pohledu akustických parametrů. Taktéž považuji za přednost očekávanou rychlost nájezdu požadovaných parametrů uvnitř jednotlivých kabin, tedy i přechod z jednoho provozního stavu na druhý bude rychlejší.

Můžete prozradit některé vlastnosti nebo prvky zkušebny, které považujete za unikátní?

Naše technické řešení zajistí dlouhodobou stabilitu vnitřního prostředí kabin s eliminací vlivu námrazy, což je pro testování při podmínkách se zvýšenou vlhkostí velmi důležité.

Jednotlivé kabiny dosahují velmi nízkých hodnot akustického pozadí, to nám umožní měřit podstatně tišší výrobky než doposud. Technické zázemí a vlastní zkušební technologie umožní velmi efektivně rekuperovat generovanou energii tak, aby energie na chlazení byla co nejnižší. Umožní také využít přebytečné teplo v zimním období pro vytápění prostor objektů SZÚ.

Stále častěji se na trhu objevují výrobky s hořlavými a výbušnými chladivy. Umožní nové pracoviště testování i těchto výrobků?

Ano umožní, pracoviště bude vybaveno spolehlivou detekcí možného úniku s následným řízeným režimem větrání.

Jaké máte hlavní cíle s tímto moderním pracovištěm?

Jsme přesvědčeni, že dynamicky se rozvíjející obor, kterým technologie chladicích zařízení bezesporu je, stále nemá dost zkušebních kapacit nejen na území ČR. Naším hlavním cílem je tedy zvýšení dostupných kapacit a využití potenciálu trhu. Jasným cílem je taktéž upevnění a současně i zvýšení renomé, které jsme si doposud vybudovali v oboru testování tepelných čerpadel v EU i ve světě. Postupně budeme rozšiřovat kompetence tohoto nového pracoviště na další příbuzné obory jako např. chillery, chladicí nábytek nebo kondenzační jednotky.

V neposlední řadě je naším cílem poskytnutí nejmodernějšího a kvalitního technického zázemí, které dá výrobcům možnost vyvíjet a následně prověřit chování testovaných produktů tak, aby mohli jít s dobou a jejich produkty byly konkurenceschopné a plně uplatnitelné na všech trzích.

Jak to změní Vaši pozici z pohledu konkurenceschopnosti oproti dalším renomovaným evropským zkušebnám?

Dostaneme se na rovnocennou úroveň, některé zmíněné inovativní prvky však budou v porovnání s konkurencí unikátní.

 

Přidejte Váš názor

Co je u nás nového?

Aktuality

Blog

}
newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace